دانلود رایگان کتاب های درسی پایه یازدهم + PDF ورق زن

برای رشته های علوم تجربی – ریاضی فیزیک – علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

“کتاب ها به صورت فرم نهایی می باشند + سال تحصیلی ۹۸-۹۷”

کتاب های درسی پایه یازدهم به صورت نسخه کامل و سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می باشد همچنین تمامی کتاب های رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی قرار گرفت. کتاب ها تایید نهایی و کامل می باشد. همچنین نسخه PDF ورق زن تمامی درس ها قرار گرفت و شما می توانید این فایل را به صورت رایگان از وبسایت زیرک دانلود و دریافت نمایید.

دانلود کتاب های درسی پایه یازدهم ۹۸-۹۷ + PDF ورق زن

عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انسان و محیط زیست

کد کتاب : ۱۱۱۲۶۸

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱٫۶۵ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۴۷ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۳۱ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۷۲ مگابایت
 بخش پنجم ۲٫۴۴ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۸ مگابایت
 بخش هفتم ۲٫۳۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 انسان و محیط زیست ۸٫۲۵ مگابایت


تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۵
( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۸۱۲٫۹۲ کیلوبایت
 بخش اول ۲٫۰۴ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۷۵ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۴۷ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۱ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۴۳ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۴۳ مگابایت
 بخش هفتم ۶۷۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 تفکر و سواد رسانه ای ۶٫۸۲ مگابایت


زبان خارجی۲

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۰

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 زبان خارجی۲ ۹٫۳۸ مگابایت


کتاب کار زبان خارجی۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 کتاب کار زبان خارجی۲ ۲٫۶۶ مگابایت

نگارش ۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۲

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 نگارش۲ ۵٫۷۹ مگابایت


فارسی ۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۹٫۹۳ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۸۸ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۸۴ مگابایت
 بخش چهارم ۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 فارسی۲ ۵٫۶۵ مگابایت


ضمیمه دین و زندگی(۲)

ویژه اهل سنت

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۸

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۵۷٫۴۶ کیلوبایت
 بخش اول ۷۶۴٫۳۸ کیلوبایت
 بخش دوم ۶۸۲٫۸۸ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۲۳ مگابایت
 بخش چهارم ۶۶۶٫۷ کیلوبایت
 بخش پنجم ۷۲۹٫۹۵ کیلوبایت
 بخش ششم ۸۱۲٫۷ کیلوبایت
 بخش هفتم ۶۵۶٫۸۹ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 ضمیمه دین و زندگی(۲) ویژه اهل سنت ۲٫۷ مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۲)

ویژه اقلیت های دینی


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۸

( کلیه رشته ها)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۱۱٫۸ کیلوبایت
 بخش اول ۴۰۶٫۷۵ کیلوبایت
 بخش دوم ۵۷۵٫۸۷ کیلوبایت
 بخش سوم ۴۲۶٫۰۸ کیلوبایت
 بخش چهارم ۲۵۰٫۲۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۲)-ویژه اقلیت های دینی ۱٫۳۸ مگابایت


هنر


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۲

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۴٫۴۶ مگابایت
 بخش دوم ۵٫۵۶ مگابایت
 بخش سوم ۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 هنر ۱۳٫۵۳ مگابایت


 

دین و زندگی(۲)

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۴

( رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۱۹٫۳۹ کیلوبایت
 بخش اول ۲٫۴۴ مگابایت
 بخش دوم ۹۳۴٫۶۷ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۶۸ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۸۷ مگابایت
 بخش پنجم ۲٫۱ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۱ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۸۵ مگابایت
 بخش هشتم ۲٫۰۷ مگابایت
 بخش نهم ۱٫۸۶ مگابایت
 بخش دهم ۱٫۵۹ مگابایت
 بخش یازدهم ۱٫۶۱ مگابایت
 بخش دوازدهم ۱٫۷۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 دین و زندگی(۲) ۱۶٫۹۲ مگابایت


زمین شناسی

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۷

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱٫۴۷ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۳۲ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۴۷ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۳۳ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۱۵ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۲۳ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 زمین شناسی ۶٫۱۱ مگابایت


عربی،زبان قرآن۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۶

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 عربی،زبان قرآن۲ ۱۸٫۳۵ مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی(۲)

کد کتاب :۱۱۱۲۱۷

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۵۴٫۳۳ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۱۳ مگابایت
 بخش دوم ۹۹۰٫۳۷ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۵۱ مگابایت
 بخش چهارم ۳٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 آزمایشگاه علوم تجربی(۲) ۵٫۲ مگابایت


شیمی ۲

کد کتاب :۱۱۱۲۱۰

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۹۷٫۵۸ کیلوبایت
 بخش اول ۴٫۰۱ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۱۱ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۰۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 شیمی(۲) ۶٫۴۶ مگابایت


تاریخ معاصر ایران


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۰

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۵۸۲٫۷ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۲۴ مگابایت
 بخش دوم ۹۶۹٫۲۹ کیلوبایت
 بخش سوم ۸۰۲٫۹۹ کیلوبایت
 بخش چهارم ۷۸۰٫۴۲ کیلوبایت
 بخش پنجم ۶۹۳ کیلوبایت
 بخش ششم ۶۲۶٫۲۶ کیلوبایت
 بخش هفتم ۶۹۴٫۸۵ کیلوبایت
 بخش هشتم ۵۸۷٫۴۶ کیلوبایت
 بخش نهم ۸۳۳٫۸۹ کیلوبایت
 بخش دهم ۸۶۹٫۹۹ کیلوبایت
 بخش یازدهم ۷۴۹٫۰۳ کیلوبایت
 بخش دوازدهم ۱٫۱۴ مگابایت
 بخش سیزدهم ۱٫۰۲ مگابایت
 بخش چهاردهم ۵۵۱٫۰۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 تاریخ معاصر ۵٫۵۵ مگابایت


فیزیک (۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۰۹

( رشته  ریاضی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۷۰۵٫۷۷ کیلوبایت
 بخش اول ۷٫۷۷ مگابایت
 بخش دوم ۶٫۸۶ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۷۸ مگابایت
 بخش چهارم ۴٫۰۱ مگابایت
 بخش پنجم ۵۷۳٫۱۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 فیزیک۲ ۱۹٫۱۷ مگابایت


آمار و احتمال

کد کتاب :۱۱۱۲۱۵

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش اول ۱٫۲۹ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۸۹ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۰۹ مگابایت
 بخش پنجم ۹۷۶٫۶۵ کیلوبایت
 بخش ششم ۱٫۱۶ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۰۷ مگابایت
 بخش هشتم ۱٫۵۹ مگابایت
 بخش نهم ۱٫۱۵ مگابایت
 بخش دهم ۱٫۵۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 آمار و احتمال ۴٫۲۵ مگابایت


حسابان ۱

کد کتاب : ۱۱۱۲۱۴

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۴٫۱۲ مگابایت
 بخش اول ۱٫۶۹ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۴ مگابایت
 بخش سوم ۴٫۶۹ مگابایت
 بخش چهارم ۹۲۵٫۷۴ کیلوبایت
 بخش پنجم ۹۵۶٫۶۴ کیلوبایت
 بخش ششم ۱٫۳۳ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۱۴ مگابایت
 بخش هشتم ۳٫۰۶ مگابایت
 بخش نهم ۱٫۳۹ مگابایت
 بخش دهم ۸۴۷٫۱۹ کیلوبایت
 بخش یازدهم ۱٫۲۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 حسابان ۱ ۱۳٫۷۴ مگابایت


هندسه ۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۱۳

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۶۲ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۹۴ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۹۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 هندسه ۲ ۴٫۵۳ مگابایت


فیزیک ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۴۴

( رشته  تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۹۲٫۰۶ کیلوبایت
 بخش اول ۶٫۵۱ مگابایت
 بخش دوم ۴٫۸۱ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۴ مگابایت
 بخش چهارم ۳٫۰۹ مگابایت
 بخش پنجم ۵۷۹٫۳۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 فیزیک ۲ ۱۴٫۶۹ مگابایت


ریاضی ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۱

( رشته  تجربی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۱٫۱ مگابایت
 بخش اول ۲٫۱۷ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۸۸ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۰۲ مگابایت
 بخش چهارم ۲٫۰۶ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۹۴ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۱۱ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۷۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 ریاضی ۲ ۸٫۲۱ مگابایت


زیست شناسی(۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۶

( رشته تجربی )

(۹۷/۰۴/۲۰)

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 زیست شناسی ۲ ۶٫۲ مگابایت


عربی،زبان قرآن۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۰۷

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 عربی،زبان قرآن۲ ۱۹٫۱۲ مگابایت


دین و زندگی ۲

 

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۵

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۷۱۱٫۹۵ کیلوبایت
 بخش اول ۷٫۱۸ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۰۴ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۰۵ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۹۲ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۹۳ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۹۵ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۸۹ مگابایت
 بخش هشتم ۴٫۰۹ مگابایت
 بخش نهم ۱٫۷۱ مگابایت
 بخش دهم ۱٫۸۱ مگابایت
 بخش یازدهم ۱٫۶۳ مگابایت
 بخش دوازدهم ۱٫۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 دین و زندگی۲ ۲۳٫۰۵ مگابایت


جامعه شناسی ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۲

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۵۹۴٫۴۸ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۲۹ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۲۴ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۱۱ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۲۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 جامعه شناسی ۲ ۳٫۴۶ مگابایت


تاریخ ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۹

( رشته  انسانی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱٫۱۸ مگابایت
 بخش دوم ۶۳۴٫۵۵ کیلوبایت
 بخش سوم ۲٫۱۸ مگابایت
 بخش چهارم ۸۸۵٫۲۵ کیلوبایت
 بخش پنجم ۹۵۳٫۹۹ کیلوبایت
 بخش ششم ۱٫۳۵ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۴۹ مگابایت
 بخش هشتم ۲٫۱۴ مگابایت
 بخش نهم ۱٫۶۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 تاریخ ۲ ۷٫۱۸ مگابایت


جعرافیا ۲

کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۸

( رشته انسانی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۳٫۴۸ مگابایت
 بخش دوم ۶٫۴۸ مگابایت
 بخش سوم ۴٫۵۵ مگابایت
 بخش چهارم ۳٫۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 جغرافیا ۲ ۱۴٫۵۶ مگابایت


علوم و فنون ادبی (۲)

 

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۳

( رشته  انسانی و رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۱۰)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۲٫۸۷ مگابایت
 بخش دوم ۳٫۰۳ مگابایت
 بخش سوم ۳٫۶۹ مگابایت
 بخش چهارم ۳٫۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 علوم وفنون ادبی ۲ ۱۱٫۶ مگابایت


ریاضی و آمار ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۲

( رشته انسانی و رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۲۵٫۷۳ کیلوبایت
 بخش اول ۲٫۳۱ مگابایت
 بخش دوم ۷۰۹٫۳۴ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۸۳ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۳۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 ریاضی و آمار ۲ ۳٫۸۸ مگابایت


روان شناسی

کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۴

( رشته انسانی و رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۷۵٫۵۴ کیلوبایت
 بخش اول ۹۳۴٫۵۹ کیلوبایت
 بخش دوم ۱٫۰۷ مگابایت
 بخش سوم ۸۳۴٫۵۸ کیلوبایت
 بخش چهارم ۸۲۸٫۷۴ کیلوبایت
 بخش پنجم ۷۸۵٫۰۶ کیلوبایت
 بخش ششم ۸۹۲٫۹ کیلوبایت
 بخش هفتم ۸۱۸٫۹۹ کیلوبایت
 بخش هشتم ۹۵۴٫۰۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 روان شناسی ۳٫۵۹ مگابایت


فلسفه


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۶

( رشته انسانی و رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه ۶۲۹٫۰۳ کیلوبایت
 بخش اول ۷۱۳٫۳۳ کیلوبایت
 بخش دوم ۱٫۱۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 فلسفه ۱٫۴۵ مگابایت


علوم و معارف قرآنی(۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۳۴

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 علوم و معارف قرآنی(۲) ۴٫۱ مگابایت


اصول عقاید ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۳۲

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۳٫۱۹ مگابایت
 بخش دوم ۳٫۱۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 اصول عقاید(۲) ۵٫۷۵ مگابایت


عربی، زبان قرآن (۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۰۸

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 عربی، زبان قرآن (۲) ۳۰٫۰۶ مگابایت


اقتصاد


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۱

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱۰۲۲٫۶۶ کیلوبایت
 بخش دوم ۸۵۷٫۲۳ کیلوبایت
 بخش سوم ۷۰۶٫۶ کیلوبایت
 بخش چهارم ۷۴۹٫۶۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 اقتصاد ۱٫۷۴ مگابایت


احکام (۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۷

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱٫۰۴ مگابایت
 بخش دوم ۸۷۱٫۷۶ کیلوبایت
 بخش سوم ۹۴۰٫۷۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 احکام (۲) ۱٫۷۸ مگابایت


اخلاق اسلامی ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۳۵

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۵٫۲۷ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۷۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 اخلاق اسلامی ۲ ۷٫۵ مگابایت


تحلیل فرهنگی


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۳

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول ۱٫۵۵ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۵ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۵۶ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۸۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 تحلیل فرهنگی ۴٫۸ مگابایت

 

منبع: talif.sch.ir

نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

برچسب‌ها

جزوه دوازدهم جواب فارسی دهم pdf حل المسائل فارسی دهم حل تمرین فارسی دهم حل قملره های فارسی دهم حل گارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود رايگان و مستقيم فیلم دوبله فارسی Rings 2017 دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان گام به گام دهم دانلود رایگان گام به گام فارسی دهم دانلود فيلم دانلود فیلم دانلود فیلم 2017 دانلود فیلم 2018 دانلود فیلم آمریکایی دانلود فیلم اکشن دانلود فیلم ترسناک دانلود فیلم جدید دانلود فیلم درام دانلود فیلم های 2018 دانلود فیلم کمدی دانلود قشنگ ترین فیلم 2018 دانلود گام به گام درام دوازدهم زیرک عاشقانه معنی شعر فارسی دهم معنی شعر فارسی دوازدهم نمونه سوال نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم نمونه سوال دهم نمونه سوال دوازدهم نمونه سوال یازدهم پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم پایه دوازدهم گام به گام گام به گام دهم گام به گام دهم انسانی گام به گام دهم تجربی گام به گام دهم ریاضی گام به گام دوازدهم گام به گام فارسی دهم گام به گام فارسی دوازدهم گام به گام یازدهم