نمونه سوال امتحانی عربی دوازهم نوبت اول با جواب و پاسخنامه, آزمون عربی دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی, سولات مهم عربی ۳, 

دانلود رایگان نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت اول + پاسخنامه

برای رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

« آزمون دی ماه عربی پایه دوازدهم + بارم بندی »

نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت اول

  • نام کتاب:  عربی، زبان قران (۳)
  • پایه تحصیلی: دوازدهم
  • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
  • نام درس: نوبت اول #دی_ماه

توضیح آزمون ترم اول عربی دوازدهم #ریاضی #تجربی

در این فایل PDF، نمونه سوال امتحانی عربی زبان قران پایه دوازدهم برای نوبت اول یا دی ماه قرار دارد. که این سوالات امتحانی کاملا استاندارد مطابق با بارم بندی دفتر تالیف کتاب های درسی که مخصوص بروبچ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی مناسب می باشد و شما می توانید با خوندن این نمونه سوالات در امتحانات نهایی نمرات قابل توجه و خوبی به دست بیارید. همچنین دارای پاسخنامه و جواب کامل و واضح به سوالات امتحانی دارا هست. تونید نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت اول را به صورت کاملا رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت از زیرک دانلود و دریافت کرده و حالشو ببرین.

نمونه سوال عربی دوازدهم نوبت اول (ریاضی و تجربی)

=============================

#شاید_دوست_داشته_باشید: نمونه سوال هویت اجتماعی دوازدهم نوبت اول

=============================

بارم بندی عربی دوازدهم #ریاضی #تجربی / نوبت اول / نوبت دوم / شهریور /

تذکّرات برای طرّاحی سؤاالت امتحانی نوبت اوّل و دوم و میان نوبت ها

۱ .سؤاالت امتحان کامالً حرکت گذاری میشوند.

۲ .صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حدّ فهم دانش آموز است.

۳ .در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اوّل، طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بارمبندی تغییراتی اجرا نـماید؛ ولی در نوبت دوم، بارمبندی دقیقاً رعایت میشود.

۴ .حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و کاربرد واژگان است که باید تنوّع داشته باشد.

۵ .در بسیاری از موارد سؤاالتِ بخشهای مختلف با هم تلفیق میشوند و تفکیک مهارتهای زبانی امکان ندارد؛ مثلا در بخش مهارتِ ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهومِ مختلف همزمان بیاید.

۶ .طرح سؤالِ امتحان نوبت اوّل (دی ماه) و دوم (خرداد ماه) عربی دوازدهم از بیست نمره است.

۷ .طرح سؤالِ امتحان کتبی میان نوبت اوّل و دوم عربی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحانِ میاننوبت، بارمبندی تعیین نـمیشود. اگر دبیری عالقهمند است که بر اساس بارم بندیِ ویژه میان نوبت سؤال طرح نـماید، میتواند اینگونه عمل کند: مهارت واژهشناسی ۱ نـمره، مهارت ترجمه به فارسی ۵ نـمره، مهارت درک و فهم ۲ نـمره و قواعد ۷ نـمره. (این موارد صرفاً پیشنهاد است.)
در نتیجه ۴ نـمره کاسته می شود که برای نـمره شفاهی منظور میگردد.
(روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسشهای شفاهی ساده یک نـمره)

۸ .در سؤال (ترجمه دقیق فعل ها) یک یا دو قرینه مانند اسم و ضمیر باید در جمله وجود داشته باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقیق ترجمه کند. مثال: یا وَلَدُ، رَجاءً، اِسْمَعْ کَالمَ مُعَلِّمِکَ. أَختی تَکْتُبُ دَرْسَها. أیَّتُها الزَّمیلَهُ، لِمَ ال تَدْخُلینَ فی غُرفَتِکِ؟ أنتم قَدْ وَجَدْتُم طَریقَکُم. إنَّنا سَنَذْهَبُ إلی السَّفْرَهِ غَداً. نَحْنُ لَمْ نَجْلِسْ هُناکَ مِنْ قَبْل. هر یک از فعلها در جمله واقع است؛ ثانیاً در جمله قرینههایی وجود دارد که کمک میکنند تا دانش آموز موفّق باشد.یکی از اهداف ارزشیابی آموزش است. آن ارزشیابی درست است که بتواند به دانش آموز کمک کند و او را دچار ترس و نگرانی نکند و موجب شود تا از یادگیری لذّت ببرد.
در این سؤال از فعل هایی استفاده میشود که این ویژگیها را داشته باشند: صحیح و سالم، پرکاربرد، دارای معنای ساده؛ لذا چنین فعلهایی پیشنهاد میشود: اِبْتَعَدَ، أَرْسَلَ، اِسْتَخْرَجَ، اِقْتَرَبَ، اِنْتَظَرَ، اِنْقَطَعَ، تَکَلَّمَ، ذَهَبَ، رَجَعَ، ساعَدَ، سافَرَ، شاهَدَ، طَلَبَ، عَلَّمَ، غَسَلَ، لَعِبَ و …

۹ .در بخش قواعد شیوه طرح سؤال فقط بر مبنای تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در جمله و تعیین فعل مناسب برای جای خالی و نیز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال:
اُکتُبْ فی الْفَراغِ فِعالً مُناسِباً.     أیُّهَا الرِّجالُ، رَجاءً، … ذٰلِکَ السّائِقَ. (ساعِدْ  ساعِدوا )
تَرجِمِ الْکَلِمَهَ الَّتی تَحتَها خَطٌّ.      یا أَخَواتی مِن فَضلِکُنَّ، اِرجِعْنَ إلَی بُیوتِکُنَّ.

۱۰ .در سؤاالت چندگزینهای دو، یا سه گزینه ارائه میشود. (امّا در بخش کلمات ناهماهنگ چهار کلمه داده میشود.)

۱۱ .ترجمه جمله، یا کلمه از فارسی به عربی در هیچ آزمون، یا مسابقهای طرّاحی نـمیشود.

۱۲ .طرح سؤال از فعلهایی مانند «تَعَلَّموا» ، «تَعارَفوا» که میتوانند ماضی، یا امر باشند باید در جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنین سؤاالتی خودداری شود بهتر است.

۱۳ .در تشخیص و ترجمه فعلهای ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی و مستقبل و نیز مصدر در جمله باید فقط موارد صحیح و سالم طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی طرح شد، نباید تغییراتی مانند اعالل حذف داشته باشد. دانش آموزان در ترجمه فعلهایی مانند أَرْضِ، اِرْضَ، اِهْدِ، دَعْ، اُدْعُ، رُدَّ، قِ دچار مشکل خواهند شد. اگر هم در کتابهای درسی به کار رفته باشند باید بدون کوچکترین تغییری عین همان عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ﴾ احتمال دارد دانش آموزی بداند فعلِ جمله «اَلْأَطِبّاءُ کانوا یَفْحَصونَ الْمَرْضیٰ.» معادل «ماضی استمراری» در فارسی است؛ ولی معنای فعل »فَحَصَ« را که در پایه هشتم خوانده است بعد از پنج سال فاصله فراموش کرده باشد؛ در این صورت به او ظلم می شود. در چنین حالتی الزم است که معنای فعل «فَحَصَ» در برگه امتحان داده شود؛ زیرا آنچه سنجیده می شود ساختارمعادل «ماضی استمراری» است نه معنای فعل »فَحَصَ«، و این بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

۱۴ .آموزش و ارزشیابی مطابقت عدد و معدود و ویژگیهای معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً از اهداف کتاب درسی نیست؛ امّا حفظ عددهای اصلی یک تا صد و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم از اهداف کتاب عربی دوازدهم است.

۱۵ .طرح سؤال در مورد تشخیص ضمیر و اسم اشاره مناسب، برای جای خالی در جمله با توجّه به قرائن در قالب سؤال چندگزینهای اشکالی ندارد؛ ولی باید توجّه داشت که چنین مواردی از اهداف کتاب درسی نیست: ضمیر منفصل منصوب مانند إیّاکَ؛ تشخیص کاربرد اسم اشاره مثنّی مانند هذانِ و هذین، کاربرد هذه و تلک برای اشاره به اسم غیر عاقل. در کتاب عربی دوازدهم به نام ضمایر اشاره نشده است.

۱۶ .در تشخیص محلّ اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نیست و کلماتِ جمله ارائه شده باید کامالً اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعرابگذاریِ کلماتِ جمله، مطلقاً ممنوع است؛ زیرا در کتاب آموزش داده نشده است.

۱۷ .در تشخیص مشتقّات، ذکر جامد و مشتق الزم نیست؛ امّا ذکر نوعِ کلماتی مانند حاکِم، مَحکوم، مَحکَمَه، أَحکَم الزم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناظِر و مُنتَظِر ذکر اینکه ناظِر اسم فاعل ثالثی مجرّد و مُنتَظِر اسم فاعل ثالثی مزید میباشد، در کتاب درسی تدریس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نیست.

۱۸ .در بخش تحلیل صرفی و اعراب میتوان مانند صفحه ۴۰ کتاب عمل کرد. یعنی سؤال دو گزینهای نیز طرح کرد. از طرح سؤال به صورت پر کردن جای خالی در تجزیه و ترکیب خودداری شود. ارائه یک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشتن تحلیل صرفی و اعراب نیز از اهداف برنامه درسی نیست.

۱۹ .تغییر جمالت کتاب در امتحان جایز است؛ به شرط اینکه این تغییر موجب نشود که بیشتر دانش آموزان دچار اشکال شوند. هدف این است که دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نکند. بدیهی است که آیات و احادیث و ضرب المثلها را نـمیتوان تغییر داد.

باکس دانلود
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

برچسب‌ها

جزوه دوازدهم جواب فارسی دهم pdf حل المسائل فارسی دهم حل تمرین فارسی دهم حل قملره های فارسی دهم حل گارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود رايگان و مستقيم فیلم دوبله فارسی Rings 2017 دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان گام به گام دهم دانلود رایگان گام به گام فارسی دهم دانلود فيلم دانلود فیلم دانلود فیلم 2017 دانلود فیلم 2018 دانلود فیلم آمریکایی دانلود فیلم اکشن دانلود فیلم ترسناک دانلود فیلم جدید دانلود فیلم درام دانلود فیلم های 2018 دانلود فیلم کمدی دانلود قشنگ ترین فیلم 2018 دانلود گام به گام درام دوازدهم زیرک عاشقانه معنی شعر فارسی دهم معنی شعر فارسی دوازدهم نمونه سوال نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم نمونه سوال دهم نمونه سوال دوازدهم نمونه سوال یازدهم پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم پایه دوازدهم گام به گام گام به گام دهم گام به گام دهم انسانی گام به گام دهم تجربی گام به گام دهم ریاضی گام به گام دوازدهم گام به گام فارسی دهم گام به گام فارسی دوازدهم گام به گام یازدهم