سوالات درس به درس هویت اجتماعی دوازدهم به صورت کامل با پاسنامه و جواب، خلاصه درس نمونه سوال علوم اجتماعی دوازدهم کل کتاب تمامی درس ها ۱ تا ۱۰,

دانلود رایگان سوالات درس به درس هویت اجتماعی دوازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+پاسخنامه / تمامی سوالات متن به طور کامل برای هر درس 

سوالات درس به درس هویت اجتماعی دوازدهم

 • نام کتاب:  هویت اجتماعی (علوم اجتماعی)
 • پایه تحصیلی: دوازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: کل کتاب به طور کامل

توضیح مختصر سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

در این فایل PDF، خلاصه جزوه و درسنامه متن درس ها و به همراه پرسش ها و نمونه سوال ها به طور کامل برای تملمی درس ها می باشد. مخصوص بروبچ رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، فنی حرفه ای و کاردانش هست. می تونید فایل را به صورت کاملا رایگان و با لینک مستقیم و پرسرعت از زیرک دانلود و دریافت کنید و حالشو ببرید.

سوالات درس به درس هویت اجتماعی دوازدهم کامل

=============================

#شاید_دوست_داشته_باشید: گام به گام زیست شناسی دوازدهم کامل

 

عناوین کتاب هویت اجتماعی (علوم اجتماعی) دوازدهم

 • درس اول: کنش های ما
 • درس دوم: پدیده های اجتماعی
 • درس سوم: جامعه و فرهنگ
 • درس چهارم: ارزیابی فرهنگ ها
 • درس پنجم: هویت فردی و اجتماعی
 • درس ششم: باز تولید هویت اجتماعی
 • درس هفتم: تحولات هویتی جامعه
 • درس هشتم: بعد فرهنگی هویت ایرانی
 • درس نهم: بعد سیاسی هویت ایرانی
 • درس دهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی

قستمی از سوالات درس به درس هویت اجتماعی دوازدهم 

سوالات متن درس اول

۱ -کنش و کنشگر را تعریف کنید: پاسخ: فعالیتی آگاهانه و ارادی که انسان انجام می‌دهد کنش انسانی است. انسانی که کنش انجام می‌دهد کنشگراست.

۲ -کنش‌های انسان دارای چه ویژگی‌هایی است؟ با آگاهی انجام می‌شود و می‌داند که چکار می کند. بر اساس خواست، اراده، میل و با تصمیم خود انجام می‌دهد. برای رسیدن به مقصد و هدفی انجام می‌دهد و فعالیت‌های انسان دارای معنا و مفهوم است.) آگاهانه، ارادی، هدف‌دار، معنادار است. (هر کنش انسانی ممکن است در موقعیت‌های زمانی امکانی متفاوت معانی متفاوتی داشته باشد.

۳ -شک و تردید هنگام اتخاذ تصمیم، نشان‌دهنده کدام‌یک از ویژگی‌های کنش انسانی است؟ پاسخ: وجود اراده

۴ -آیا ممکن است یک کنش انسانی چندین معنا داشته باشد؟ مثال بزنید: بله گاهی ظاهر کنش یکسان است ولی اطرافیان معانی متفاوتی از آن برداشت می‌کنند. هر کنش انسانی در طرف زمانی و مکانی، معنای خاصی ممکن است داشته باشد. مثال دانش‌آموز در کلاس انگشت اشاره خود را بالا می‌برد ممکن است سؤال داشته باشد. ممکن است درخواست خروج از کلاس داشته باشد و ممکن است قصد دیگری داشته باشد. لبخند گاهی معنای تشکر دارد گاهی معنای ترحم و گاهی معنای تمسخر و.. یا هنگامی رانندگی بوق می‌زنیم و معانی متفاوتی از بوق زدن ما ایجادمی شود: علائم خطر، تشکر، خداحافظی، ابراز شادی کردن، اعتراض کردن و…

۵ -کنش انسانی با آگاهی چه ارتباطی دارد؟ پاسخ: تا آگاهی وجود نداشته باشد کنشی انسانی صورت نمی‌گیرد. کنش‌هایی که خارج از آگاهی و نیت هستند جزء کنش‌های غیرانسانی به‌حساب می‌آیند مثال اگر ضربه چکش به انگشتمان برخورد کند و ناگهان صدایی دردآلود سر دهیم، این نغمه دردآلود کنشی انسانی نیست بلکه بازتابی طبیعی و غیرارادی است.

سوالات متن درس دوم

۱ -کنش اجتماعی چیست؟ پاسخ:کنشی انسانی که دیگران راتحت تاثیر قرارمی دهد.

۲ -آیا کنش های اجتماعی حتمابایددرحضورفیزیکی دیگران صورت گیرد؟ مثال بزنید:خیر.رعایت مقررات حتی بدون حضوردیگران نیزکنشی اجتماعی محسوب می شود. دیگران اگر فیزیکی هم حضورنداشته باشند حضورذهنی برای کنشگر میتوانند داشته باشند وبرکنش های او تاثیرخواهندداشت.مثال رعایت قوانین رانندگی درنیمه شب وبدون حضور دیگران

۳ -آیا کنش هایی که درحضوردیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتدکنش اجتماعی اند؟ پاسخ:کنشی که موجب ایجادآگاهی وتاثیرپذیری دردیگران نشود کنش اجتماعی نیست.بنابراین اگر من کنشی درحضوردیگری انجام دهم که او رامتاثر نسازد این کنش من جنبه ی اجتماعی نخواهدداشت.

۴ -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با گذشتگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟ پاسخ:وقتی مابرای گذشتگان خودبزرگ داشت برگزارمی کنیم یا فاتحه ای نثار آنها می کنیم یا طلب آمرزش برای آنهاداریم درحال برقراری ارتباط با گذشتگان هستیم.

۵ -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با آیندگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟ پاسخ:وقتی کنشی انجام می دهیم که برای آیندگان عواقبی به دنبال داردمثال مطلبی می نویسیم تا آنهاراازحال خودباخبرسازیم .یا با مصرف بی رویه آب و انرژی محیط زیست نامناسبی برای آنهابه ارمغان می گذاریم،درحال برقراری ارتباط با آیندگان هستیم.

سوالات متن درس سوم

۱ -جامعه وفرهنگ را تعریف کنید: پاسخ : به گروهی ازانسان ها که برای سالیان متمادی بایکدیگر زندگی می کنند،جامعه می گویند.به شیوه زندگی گروهی انسان ها بایکدیگرفرهنگ می گویند.(آگاهی مشترک مردم یک جامعه)

۲ -تعدادی از مصادیق فرهنگ رانام ببرید: پاسخ :سبک معماری،سبک آشپزی وتغذیه،سبک پوشش،آداب ورسوم عروسی وعزاداری،لهجه وگویش ها،نوع نگرش به عالم و…

۳ -جامعه وفرهنگ چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟پاسخ:جامعه بدون فرهنگ به وجودنمی آید.فرهنگ نیز بدون جامعه به وجودنمی آید.جامعه جنبه بیرونی)جسم( وفرهنگ جنبه درونی (روح) داردودو روی یک سکه هستند .

۴ -منظور از” جوامع مختلف ،فرهنگ های متفاوت دارند.” چیست؟چرا؟ پاسخ: یعنی مردم هرجامعه ،شیوه زندگی خاصی برای خود دارند،که با شیوه زندگی دیگرجوامع تفاوت هایی دارد. زیرا فرهنگ ،آگاهی مشترک مردم است که آموختنی است وازنسلس به نسل دیگر منتقل می شود.

۵ -ویژگی های فر هنگ را بنویسید. ۱-فرهنگ آگاهی بر شناخت مشترک است. ۲-فرهنگ آموختنی و آموزش پذیر است. ۳ -فرهنگ قابل انتقال است. ۴-هر جامعه ای دارای فرهنگ است. ۵-فرهنگ قابلیت تغییر دارد.

سوالات متن درس چهارم

۱ -فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید. بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ واقعی جامعه است.بخشی از فرهنگ که مردم از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی است.

۲ -مرز ومحدوده فرهنگ آرمانی وفرهنگ واقعی برچه اساسی تغییرمی کند؟ پاسخ : براساس عمل مردم تغییرمی کند.هراندازه مردم مطابق آرمان ها وارزش ها عمل کنند به همان اندازه آرمان ها وارد فرهنگ واقعی می شوند.اما اگر مردم به آرمان ها و ارزش هایی که رعایت آنها درفرهنگ آرمانی الزم دانسته می شود عمل نکنند، فرهنگ واقعی ازفرهنگ آرمانی فاصله می گیرد.

۳-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید. یخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که داخل فرهنگ واقعی است مثالٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی (یا احترام به والدین و…) اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثال غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند.

۴ -برای بخشی از فرهنگ واقعی که خارج از فرهنگ آرمانی است مثال بزنید:پاسخ : ثروت اندوزی ،سبزه درست کردن درایام نوروز،تنبلی برخی ازمردم، و….

۵-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟ ۱-عقل ۲-وحی

سوالات متن درس پنجم

۱-هویت چیست؟ به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات هر فرد هویت او گفته می شود.وجوه تمایز بخش افرادنسبت به یکدیگرراهویت افرادمی نامند.

۲-افراد در موقعیت های مختلف خود را چگونه معرفی می کنند؟ باهوش ؛ زرنگ ، تنبل ، بی نظم ، فهمیده ، بی مباالت ، کارمند ، سریع ، پزشک ، معلم و…

۳-انواع ویژگی های هویت را نام ببرید. اکتسابی ، انتسابی ، ثابت ، متغیر ، فردی ، اجتماعی

۴-هویت اجتماعی فرد چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ:هویت اجتماعی هرفرد،درون یک جامعه وبراساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد،شکل می گیرد.

۵-خودتان را از ابعاد مختلف هویتی معرفی کنید. پسر ، ۱۸ ساله ، ایرانی، زرنگ ، چاق ، قد متوسط ، درس خوان ، شوخ، خوش اخالق با مرام ، ایرانی ، نوجوان ، شهری ،پولدار

سوالات متن درس ششم

۱ -جامعه پذیری راتعریف کنید: به فرایند ومسیری که افراد برای مشارکت درزندگی اجتماعی وشکل گیری هویت اجتماعی طیمی کنند جامعه پذیری می گویند. (به فرایند مشارکت اجتماعی جهت تکوین وشکل گیری هویت اجتماعی افراد جامعه پذیری می گویند.)

۲ -کنترل اجتماعی راتعریف کنید : به مجموعه اقداماتی که برای پذیرش فرهنگ ومنطبق کردن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود کنترل اجتماعی می گویند.

۳ -آیا جامعه پذیری درجوامع مختلف شیوه واحدوثابتی دارد یا متفاوت است؟ شیوه های جامعه پذیری جوامع مختلف متفاوت است . چون عوامل جامعه پذیری این جوامع با یکدیگر متفاوت است. خانواده ، رسانه ها ، مدارس وشیوه های آموزشی و میزان اهمیتشان متفاوت است .(میزان تاثیرگذاری وقدرت هریک از عوامل فوق درجوامع مختلف متفاوت است .)

۴ -عواملی که افرادراجامعه پذیر می کند. نام ببرید : خانواده ، مدرسه ومراکز آموزشی ، گروه همبازی ودوستان ، رسانه ها ،مجالس علمی ومذهبی

۵ -انسانها چگونه به موقعیت اجتماعی خودپی می برند؟ چگونه هویت اجتماعی خودراشکل می دهند؟ برخی از موقعیت های اجتماعی انتسابی اند (محل تولد، جنسیت) و برخی اکتسابی اند (معلم بودن، دانشجوبودن و.. ) انسانها ازطریق عضویت درگروه ها (خانواده، دوستان و…) ، تعامل با دیگران ، برعهده گرفتن نقش ها و فرایند جامعه پذیری نهادهای فرهنگی و آموزش این نهادها هویت اجتماعی شان شکل می گیرد .

سوالات متن درس هفتم

۱ -علل تعارضات فرهنگی درجامعه چیست ؟ مثال بزنید. ۱ -علل درونی: به نوآوری ها وفعالیت های افرادی که درون فرهنگ اجتماعی حضوردارند مثال تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب ۲ -علل بیرونی: تاثیرپذیری ازفرهنگ های دیگر جوامع . مثال بهار عرب درحال حاضر) جنبش های اخیر برخی از کشورهای عربی ( یا مشروطه خواهی ایرانیان دردوره قاجار.

۲ -هویت فرهنگی جامعه چگونه وبرچه مداری شکل می گیرد ؟ جواب: برمدارعقایدوارزش های اجتماعی مشترک درجامعه شکل می گیرد . یعنی برمدارارزشهای پذیرفته شده وبه رسمیت شناخته شده جامعه

۳ -هویت اجتماعی افرادمحصول چیست؟محصول عضویت افراد درگروه های اجتماعی است.ماباپذیرش نقش ها درگروه های مختلف اجتماعی دارای هویت اجتماعی می شویم.

۴ -هویت فرهنگی جامعه با هویت اجتماعی آن جامعه چه ارتباطی دارد؟ جواب: هویت اجتماعی جامعه درپرتو هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. اگر هویت های اجتماعی افرادباعقایدوارزشهای هویت فرهنگی ناسازگارباشد در مقابل آن مقاومت صورت می گیرد . به تناسب هرنهاداجتماعی یک هویت اجتماعی شکل می گیرد مثال هویت شغلی ، هویت خانوادگی ، هویت ایرانی ، هویت شهرضایی و…

۵ -هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟هویت جهان اجتماعی مجموعه ای ازعقاید،ارزش ها وباورهایی (فرهنگ) است که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی افراد است. به عبارت دیگر هویت اجتماعی افراد براساس هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد.وظایف و تکالیف هرنقش اجتماعی (هویت اجتماعی) درقالب فرهنگ (ارزش ها وعقاید) آن جامعه تعریف واجرامی شود.هویت اجتماعی افرادجنبه عملی(بیرونی) هویت است وهویت جهان اجتماعی جنبه ذهنی و فرهنگی هویت است.

سوالات متن درس هشتم

۱ -هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه بوده است؟ جواب: هویتی دینی آمیخته با اساطیر.اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویت های اجتماعی متفاوتی داشته اند درعقاید وارزش های زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بودهویت فرهنگی واحدی پیداکردند.

۲ -هویت ملی باچه ویژگی هایی شناسایی می شوند؟سرزمین)جغرافیا(،تاریخ،زبان وادبیات،سیاست،اقتصاد،فرهنگ (هنر.سبک زندگی.معماری.پوشاک و. ) جمعیت مفاخر و قهرمانان و…

۳ -اسلام چه تاثیری در هویت ایرانی داشته است؟ جواب : اسلام عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را نپذیرفت و ایرانیان باپذیرش اسلام به تفسیری توحیدی از هویت خود دست یافتند. عقاید وارزش های توحیدی اسلام ، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام درآمد.

۴ -فارسی دری چگونه زبانی بود؟ جواب: فارسی دری زبان سیاسی دربار و زبان رسمی مشترک اقوام مختلف ایرانیان بود.

۵ -نقش فارسی دری در جهان اسلام چگونه بود؟ جواب: به دلیل مشارکت فعال ایرانیان درحیات فکری جهان اسلام از محدوده زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی عبور کرد و زبان فرهنگی دوم جهان اسلام شد و مرزهای هند و عثمانی تبت و بالکان و آسیای صغیر رادرنوردید و گسترش یافت .

سوالات متن درس نهم

۱ -قدرت چیست؟ جواب: توانایی انجام کاری با آگاهی واراده قدرت است.

۲ -انواع قدرت انسان راتوضیح دهید: جواب: ۱ -قدرت (فردی): انجام کارهای فردی با آگاهی واراده ۲ -قدرت اجتماعی: وقتی بتوانیم اراده دیگران را تحت تاثیرخود قرار دهیم قدرت اجتماعی داریم .

۳ -قدرت فردی با قدرت اجتماعی چه تفاوتی دارد؟ جواب:۱ -قدرت فردی محدودترازقدرت اجتماعی است وانسان ها بی نیاز از دیگران نمی توانند به زندگی خودادامه دهند. ۲ -درقدرت فردی دیگران نقشی ندارند و در قدرت اجتماعی دیگران موثرند. ۳ -در قدرت فردی نیازی به جلب رضایت دیگران نیست. ولی در قدرت اجتماعی نیازمند توافق وتبعیت دیگران هستیم.

۴ -چه کسانی ازقدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟جواب: کسانی که درزندگی توان تاثیرگذاری بیشتری براراده ی دیگران دارند.

۵ -مقبولیت درقدرت اجتماعی به چه معنایی است؟ جواب: رضایت نسبت به قدرت دیگران وپذیرش وتبعیت از آن با میل درونی

سوالات متن درس دهم

۱ -چراجمعیت یکی ازویژگی های هویت ملی است؟چون باافزایش تعدادجمعیت یک جامعه ، میزان هویت اجتماعی آن جامعه افزایش می یابد وباافزایش هویت اجتماعی در واقع هویت فرهنگی گستره بیشتری خواهدداشت. (البته این پیش فرض درصورتی صحیح است که جامعه دچار تزلزل و تعارض و بحران فرهنگی نباشد.)

۲ -چه رابطه ای میان جمعیت وهویت جوامع وجوددارد؟ هرچه تعدادجمیت یک جامعه بیشترباشد انتشاردهندگان (گسترش دهندگان) فرهنگ آن جامعه بیشتر خواهد بود. زیرا اعضای جهان اجتماعی،حامل و عامل یک فرهنگ ومعانی آن هستند.

۳ -اولین شرط بقای هرجامعه چیست؟جمعیت جامعه

۴ -جمعیت هرجامعه،برثروت،امنیت،قدرت ومنزلت آن درمیان سایرجوامع چه تاثیری دارد؟ جمعیت یک جامعه می تواند برمیزان ثروت ،امنیت،قدرت ومنزلت آن تاثیرمثبت و یا منفی داشته باشد.درصورتی که میزان جمعیت یک جامعه متناسب باامکانات آن ورشدمتعادل باشدوانسجام وهماهنگی اجتماعی درحدمناسبی باشدافزایش جمعیت به افزایش شاخص های فوق می انجامدودرغیراین صورت افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی خواهدشد.

۵ -جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟ به سیاست های جمعیتی روی می آورند

به طور کامل در قایل PDF دریافت کنید.

باکس دانلود

لینک های دانلود #رایگان

دانلود سوالات درس به درس هویت اجتماعی دوازدهم کامل / حجم: 1 مگابایت / فرمت: PDF

QR Code
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

برچسب‌ها

جزوه دوازدهم جواب فارسی دهم pdf حل المسائل فارسی دهم حل تمرین فارسی دهم حل قملره های فارسی دهم حل گارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود رايگان و مستقيم فیلم دوبله فارسی Rings 2017 دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان گام به گام دهم دانلود رایگان گام به گام فارسی دهم دانلود فيلم دانلود فیلم دانلود فیلم 2017 دانلود فیلم 2018 دانلود فیلم آمریکایی دانلود فیلم اکشن دانلود فیلم ترسناک دانلود فیلم جدید دانلود فیلم درام دانلود فیلم های 2018 دانلود فیلم کمدی دانلود قشنگ ترین فیلم 2018 دانلود گام به گام درام دوازدهم زیرک عاشقانه معنی شعر فارسی دهم معنی شعر فارسی دوازدهم نمونه سوال نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم نمونه سوال دهم نمونه سوال دوازدهم نمونه سوال یازدهم پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم پایه دوازدهم گام به گام گام به گام دهم گام به گام دهم انسانی گام به گام دهم تجربی گام به گام دهم ریاضی گام به گام دوازدهم گام به گام فارسی دهم گام به گام فارسی دوازدهم گام به گام یازدهم