دانلود رایگان کتاب های درسی پایه دهم + PDF ورق زن

برای رشته های علوم تجربی – ریاضی فیزیک – علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

“کتاب ها به صورت فرم نهایی می باشند + سال تحصیلی ۹۸-۹۷”

کتاب های درسی پایه دهم به صورت نسخه کامل و سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می باشد همچنین تمامی کتاب های رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی قرار گرفت. کتاب ها تایید نهایی و کامل می باشد. همچنین نسخه PDF ورق زن تمامی درس ها قرار گرفت و شما می توانید این فایل را به صورت رایگان از وبسایت زیرک دانلود و دریافت نمایید.

دانلود کتاب های درسی پایه دهم ۹۸-۹۷ + PDF ورق زن

عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۵

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۱۲٫۹۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۲٫۰۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۷۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۴۷ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۱ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۴۳ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۴۳ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۶۷۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سواد رسانه ای ۶٫۸۲ مگابایت


آمادگی دفاعی

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۵ – ۲۱۲۱۷۵
( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۶۳٫۳۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۲٫۷۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۷۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آمادگی دفاعی ۵٫۶۷ مگابایت


فارسی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۰۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی۱ ۴٫۸۴ مگابایت


نگارش ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۰۲

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش(۱) ۷٫۴۵ مگابایت

کتاب کار انگلیسی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب کار انگلیسی ۱ ۲٫۷۱ مگابایت


انگلیسی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۰

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon زبان انگلیسی ۱ ۱۲٫۳۹ مگابایت


کارگاه کارآفرینی و تولید

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۴

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۷۲٫۱۶ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۸۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱۰۰۸٫۰۱ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۵۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۲٫۴۳ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۲۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید ۶٫۱ مگابایت


هنر

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۲

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۴٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۵٫۵۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هنر ۱۳٫۵۳ مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۱) ویژه اقلیت های دینی

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۸

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۸۰۶٫۳۶ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۳۰۲٫۶۶ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۲۶۵٫۲۹ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم ۵۰۴٫۷۱ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۲۴۹٫۱۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۱) ویژه اقلیت های دینی ۱٫۴۵ مگابایت


جغرافیای ایران

کد کتاب : ۱۱۰۲۱۸

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۴۶٫۱۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۲۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۷۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۲٫۸۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جغرافیای ایران ۵٫۷۹ مگابایت


فیزیک ۱

کد کتاب :۱۱۰۲۰۹

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۲۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۳٫۲۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۳۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۴٫۳۸ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۲٫۹۷ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۲٫۹۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک ۱ ۱۳٫۸۳ مگابایت


هندسه ۱
کد کتاب :۱۱۰۲۱۳

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۶۴۰٫۲۱ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۲۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۷۶ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۶۶ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۹۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هندسه۱ ۴٫۸۹ مگابایت


فیزیک (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۴

( رشته  تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۰۴٫۱۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۳٫۲۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۳۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۴٫۳۹ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۲٫۹۵ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۵۳۵٫۲۲ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک۱ ۱۱٫۴۲ مگابایت


زیست شناسی (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۶

( رشته  تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon زیست شناسی (۱) ۵٫۴۲ مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی ۱

کد کتاب :۱۱۰۲۱۷

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon آزمایشگاه علوم تجربی ۱ ۵٫۱۴ مگابایت


شیمی ۱ 

کد کتاب : ۱۱۰۲۱۰

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷۲۰٫۵۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۴٫۱۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۹۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon شیمی ۱ ۶٫۳۶ مگابایت


ریاضی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۱۱

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۶۸۳٫۱۷ کیلوبایت
PDF icon بخش اول ۱٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۶۳ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش پنجم ۱٫۲۲ مگابایت
PDF icon بخش ششم ۱٫۴۷ مگابایت
PDF icon بخش هفتم ۱٫۷۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی۱ ۶٫۴۳ مگابایت


عربی،زبان قرآن۱


کد کتاب :
۱۱۰۲۰۶

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی،زبان قرآن۱ ۵٫۳۹ مگابایت


دین و زندگی(۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۴

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۶/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۱٫۱۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۷٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۵٫۵۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon دین و زندگی(۱) ۱۲٫۷۱ مگابایت


دین و زندگی (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۵

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش اول ۶٫۳۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۴٫۲۴ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۵٫۲۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon دین و زندگی(۱) ۱۴٫۹ مگابایت


منطق


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۳

( رشته  انسانی و معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۱٫۰۶ مگابایت
PDF icon بخش اول ۱٫۵۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۰۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۱٫۱۲ مگابایت
PDF icon بخش چهارم ۱٫۳۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon منطق ۳٫۴ مگابایت


اقتصاد


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۱

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۱٫۳۲ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۱٫۱۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم ۷۶۱٫۵ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم ۸۹۲٫۱۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon اقتصاد ۲٫۵۵ مگابایت


جامعه شناسی (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۰

( رشته  انسانی و معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۲٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۶۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جامعه شناسی ۱ ۴٫۲۸ مگابایت


ریاضی و آمار(۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۲

( رشته  انسانی و معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی و آمار(۱) ۴٫۰۲ مگابایت


تاریخ(۱ )

ایران و جهان باستان


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۹

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول ۴٫۴۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم ۲٫۶۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تاریخ(۱ ) ایران و جهان باستان ۶٫۴۲ مگابایت


عربی، زبان و قرآن (۱ )


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۷

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی،زبان قرآن۱ ۴٫۹۶ مگابایت


علوم و فنون ادبی (۱ )


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۳

( رشته  انسانی و رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه ۷٫۰۵ مگابایت
PDF icon بخش اول ۷٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم و فنون ادبی (۱) ۱۴٫۱۴ مگابایت


احکام (۱)

ویژه پسران


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۶

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon احکام (۱) ویژه پسران-رشته علوم و معارف اسلامی-پایه دهم ۳٫۲۹ مگابایت


علوم و معارف قرآنی


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۴

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم و معارف قرآنی ۵٫۱۳ مگابایت


احکام (۱)

 (ویژه دختران)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۲

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon احکام (۱) (ویژه دختران) ۴٫۱۹ مگابایت


عربی، زبان قرآن (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۸

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی، زبان قرآن (۱) ۵٫۶۷ مگابایت


اخلاق اسلامی ۱


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۵

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon اخلاق اسلامی ۱ ۱۲٫۸۸ مگابایت


تاریخ اسلام ۱


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۳

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon تاریخ اسلام ۱ ۴٫۳۱ مگابایت


اصول عقاید ۱


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۷

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon اصول عقاید ۱ ۲٫۷۱ مگابایت

منبع : talif.sch.ir

نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

برچسب‌ها

جزوه دوازدهم جواب فارسی دهم pdf حل المسائل فارسی دهم حل تمرین فارسی دهم حل قملره های فارسی دهم حل گارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود رايگان و مستقيم فیلم دوبله فارسی Rings 2017 دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان گام به گام دهم دانلود رایگان گام به گام فارسی دهم دانلود فيلم دانلود فیلم دانلود فیلم 2017 دانلود فیلم 2018 دانلود فیلم آمریکایی دانلود فیلم اکشن دانلود فیلم ترسناک دانلود فیلم جدید دانلود فیلم درام دانلود فیلم های 2018 دانلود فیلم کمدی دانلود قشنگ ترین فیلم 2018 دانلود گام به گام درام دوازدهم زیرک عاشقانه معنی شعر فارسی دهم معنی شعر فارسی دوازدهم نمونه سوال نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم نمونه سوال دهم نمونه سوال دوازدهم نمونه سوال یازدهم پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم پایه دوازدهم گام به گام گام به گام دهم گام به گام دهم انسانی گام به گام دهم تجربی گام به گام دهم ریاضی گام به گام دوازدهم گام به گام فارسی دهم گام به گام فارسی دوازدهم گام به گام یازدهم