دانلود رایگان کتاب های درسی پایه دهم + PDF ورق زن

برای رشته های علوم تجربی – ریاضی فیزیک – علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

“کتاب ها به صورت فرم نهایی می باشند + سال تحصیلی ۹۸-۹۷”

کتاب های درسی پایه دهم به صورت نسخه کامل و سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می باشد همچنین تمامی کتاب های رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی قرار گرفت. کتاب ها تایید نهایی و کامل می باشد. همچنین نسخه PDF ورق زن تمامی درس ها قرار گرفت و شما می توانید این فایل را به صورت رایگان از وبسایت زیرک دانلود و دریافت نمایید.

دانلود کتاب های درسی پایه دهم ۹۸-۹۷ + PDF ورق زن

عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۵

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۸۱۲٫۹۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۲٫۰۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم۱٫۷۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم۱٫۴۷ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۱٫۱ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۱٫۴۳ مگابایت
PDF icon بخش ششم۱٫۴۳ مگابایت
PDF icon بخش هفتم۶۷۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تفکر و سواد رسانه ای۶٫۸۲ مگابایت


آمادگی دفاعی

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۵ – ۲۱۲۱۷۵
( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۷۶۳٫۳۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۲٫۷۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم۱٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم۲٫۷۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon آمادگی دفاعی۵٫۶۷ مگابایت


فارسی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۰۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon فارسی۱۴٫۸۴ مگابایت


نگارش ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۰۲

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon نگارش(۱)۷٫۴۵ مگابایت

کتاب کار انگلیسی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon کتاب کار انگلیسی ۱۲٫۷۱ مگابایت


انگلیسی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۰

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon زبان انگلیسی ۱۱۲٫۳۹ مگابایت


کارگاه کارآفرینی و تولید

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۴

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۸۷۲٫۱۶ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۱٫۸۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم۱۰۰۸٫۰۱ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم۱٫۵۱ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۲٫۴۳ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۱٫۲۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید۶٫۱ مگابایت


هنر

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۲

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول۴٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم۵٫۵۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هنر۱۳٫۵۳ مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۱) ویژه اقلیت های دینی

کد کتاب : ۱۱۰۲۲۸

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۸۰۶٫۳۶ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۳۰۲٫۶۶ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم۲۶۵٫۲۹ کیلوبایت
PDF icon بخش سوم۵۰۴٫۷۱ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم۲۴۹٫۱۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۱) ویژه اقلیت های دینی۱٫۴۵ مگابایت


جغرافیای ایران

کد کتاب : ۱۱۰۲۱۸

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۶۴۶٫۱۵ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۱٫۲۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم۲٫۷۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم۲٫۸۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جغرافیای ایران۵٫۷۹ مگابایت


فیزیک ۱

کد کتاب :۱۱۰۲۰۹

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۷۲۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۳٫۲۹ مگابایت
PDF icon بخش دوم۴٫۳۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم۴٫۳۸ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۲٫۹۷ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۲٫۹۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک ۱۱۳٫۸۳ مگابایت


هندسه ۱
کد کتاب :۱۱۰۲۱۳

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول۶۴۰٫۲۱ کیلوبایت
PDF icon بخش دوم۱٫۲۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم۱٫۷۶ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۱٫۶۶ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۱٫۹۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon هندسه۱۴٫۸۹ مگابایت


فیزیک (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۴

( رشته  تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۷۰۴٫۱۳ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۳٫۲۷ مگابایت
PDF icon بخش دوم۴٫۳۵ مگابایت
PDF icon بخش سوم۴٫۳۹ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۲٫۹۵ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۵۳۵٫۲۲ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon فیزیک۱۱۱٫۴۲ مگابایت


زیست شناسی (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۶

( رشته  تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon زیست شناسی (۱)۵٫۴۲ مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی ۱

کد کتاب :۱۱۰۲۱۷

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon آزمایشگاه علوم تجربی ۱۵٫۱۴ مگابایت


شیمی ۱ 

کد کتاب : ۱۱۰۲۱۰

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۷۲۰٫۵۲ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۴٫۱۸ مگابایت
PDF icon بخش دوم۲٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم۱٫۹۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon شیمی ۱۶٫۳۶ مگابایت


ریاضی ۱

کد کتاب : ۱۱۰۲۱۱

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۶۸۳٫۱۷ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۱٫۴۶ مگابایت
PDF icon بخش دوم۱٫۴۹ مگابایت
PDF icon بخش سوم۱٫۶۳ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۱٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش پنجم۱٫۲۲ مگابایت
PDF icon بخش ششم۱٫۴۷ مگابایت
PDF icon بخش هفتم۱٫۷۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی۱۶٫۴۳ مگابایت


عربی،زبان قرآن۱


کد کتاب :
۱۱۰۲۰۶

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی،زبان قرآن۱۵٫۳۹ مگابایت


دین و زندگی(۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۴

( رشته ریاضی و تجربی)

(۹۶/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول۱٫۱۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم۷٫۱۷ مگابایت
PDF icon بخش سوم۵٫۵۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon دین و زندگی(۱)۱۲٫۷۱ مگابایت


دین و زندگی (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۵

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۱٫۱۵ مگابایت
PDF icon بخش اول۶٫۳۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم۴٫۲۴ مگابایت
PDF icon بخش سوم۵٫۲۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon دین و زندگی(۱)۱۴٫۹ مگابایت


منطق


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۳

( رشته  انسانی و معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۱٫۰۶ مگابایت
PDF icon بخش اول۱٫۵۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم۲٫۰۶ مگابایت
PDF icon بخش سوم۱٫۱۲ مگابایت
PDF icon بخش چهارم۱٫۳۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon منطق۳٫۴ مگابایت


اقتصاد


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۱

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول۱٫۳۲ مگابایت
PDF icon بخش دوم۱٫۱۳ مگابایت
PDF icon بخش سوم۷۶۱٫۵ کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم۸۹۲٫۱۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon اقتصاد۲٫۵۵ مگابایت


جامعه شناسی (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۰

( رشته  انسانی و معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول۲٫۷۳ مگابایت
PDF icon بخش دوم۲٫۶۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon جامعه شناسی ۱۴٫۲۸ مگابایت


ریاضی و آمار(۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۲

( رشته  انسانی و معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon ریاضی و آمار(۱)۴٫۰۲ مگابایت


تاریخ(۱ )

ایران و جهان باستان


کد کتاب : 
۱۱۰۲۱۹

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon بخش اول۴٫۴۴ مگابایت
PDF icon بخش دوم۲٫۶۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon تاریخ(۱ ) ایران و جهان باستان۶٫۴۲ مگابایت


عربی، زبان و قرآن (۱ )


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۷

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی،زبان قرآن۱۴٫۹۶ مگابایت


علوم و فنون ادبی (۱ )


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۳

( رشته  انسانی و رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
PDF icon مقدمه۷٫۰۵ مگابایت
PDF icon بخش اول۷٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم و فنون ادبی (۱)۱۴٫۱۴ مگابایت


احکام (۱)

ویژه پسران


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۶

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon احکام (۱) ویژه پسران-رشته علوم و معارف اسلامی-پایه دهم۳٫۲۹ مگابایت


علوم و معارف قرآنی


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۴

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم و معارف قرآنی۵٫۱۳ مگابایت


احکام (۱)

 (ویژه دختران)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۲

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon احکام (۱) (ویژه دختران)۴٫۱۹ مگابایت


عربی، زبان قرآن (۱)


کد کتاب : 
۱۱۰۲۰۸

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon عربی، زبان قرآن (۱)۵٫۶۷ مگابایت


اخلاق اسلامی ۱


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۵

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon اخلاق اسلامی ۱۱۲٫۸۸ مگابایت


تاریخ اسلام ۱


کد کتاب : 
۱۱۰۲۳۳

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon تاریخ اسلام ۱۴٫۳۱ مگابایت


اصول عقاید ۱


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۷

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
PDF icon اصول عقاید ۱۲٫۷۱ مگابایت

منبع : talif.sch.ir

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان