دانلود رایگان کتاب های درسی پایه دوازدهم

برای رشته های علوم تجربی – ریاضی فیزیک – علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

“کتاب ها به صورت فرم نهایی می باشند”

کتاب های درسی پایه دوازدهم به صورت نسخه کامل برای تمامی رشته های تحصیلی دریافت کنید. کتاب ها تایید نهایی و کامل می باشد. و کتاب های مابقی از همین نوشته بروزرسانی میگردد و قرار میگیرد. 

دانلود کتاب های پایه دوازدهم نسخه کامل
عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جغرافیا۳(کاربردی)

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۸
(رشته علوم انسانی)

(۹۷/۰۵/۲۳)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۶۹٫۹۲ کیلوبایت
 بخش اول ۳٫۱۵ مگابایت
 بخش دوم ۳٫۴۹ مگابایت
 بخش سوم ۲٫۶۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 جغرافیا۳(کاربردی) ۸٫۱۴ مگابایت

ریاضی۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۱
(رشته علوم تجربی)

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۷۶۰٫۴۳ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۸۹ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۰۴ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۱۳ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۱۱ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۸۴ مگابایت
 بخش هفتم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش هشتم ۱٫۱۱ مگابایت
 بخش نهم ۸۴۵٫۴۵ کیلوبایت
 بخش دهم ۱٫۵۳ مگابایت
 بخش یازدهم ۹۰۳٫۲۳ کیلوبایت
 بخش دوازدهم ۱٫۵۸ مگابایت
 بخش سیزدهم ۱٫۲۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 ریاضی۳ ۱۰٫۰۹ مگابایت

فارسی ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۱
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول ۸٫۲۱ مگابایت
 بخش دوم ۱۵٫۱۵ مگابایت
 بخش سوم ۱۶٫۴۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 فارسی۳ ۳۸٫۸۸ مگابایت

سلامت و بهداشت

کد کتاب: ۱۱۱۲۲۶۸
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۷۷۹٫۸۷ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۳ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۲۲ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۵۴ مگابایت
 بخش چهارم ۲٫۱۷ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۴۹ مگابایت
 بخش ششم ۲٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 سلامت و بهداشت ۸٫۳۵ مگابایت

زیست شناسی ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۶
(رشته علوم تجربی)

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول ۲٫۴۶ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 زیست شناسی۳ ۴٫۳۷ مگابایت


فیزیک ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۹
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۸۶٫۵۸ کیلوبایت
 بخش اول ۳٫۰۴ مگابایت
 بخش دوم ۳٫۷۷ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۹۹ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۶۷ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۴۴ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۹۶ مگابایت
 بخش هفتم ۹۲۲٫۲۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 فیزیک۳ ۱۱٫۵۷ مگابایت


تاریخ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۹
(رشته علوم انسانی )

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۷۳۲٫۵۹ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۷۱ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۰۳ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۵۱ مگابایت
 بخش چهارم ۲٫۱۵ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۱۹ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۵۲ مگابایت
 بخش هفتم ۶۹۳٫۶۱ کیلوبایت
 بخش هشتم ۱٫۳۳ مگابایت
 بخش نهم ۱٫۱۱ مگابایت
 بخش دهم ۱٫۱۲ مگابایت
 بخش یازدهم ۱٫۰۶ مگابایت
 بخش دوازدهم ۱٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 تاریخ۳ ۱۰٫۳۲ مگابایت

هویت اجتماعی

کد کتاب: ۱۱۲۲۲۰
(رشته ریاضی فیزیک و رشته علوم تجربی)
 

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۵۸۹٫۴۲ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۴ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۱۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 هویت اجتماعی ۲٫۱۶ مگابایت


علوم و فنون ادبی ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۳
(رشته علوم انسانی و رشته معارف)
 

(۹۷/۰۵/۱۵)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول ۳ مگابایت
 بخش دوم ۲٫۷۹ مگابایت
 بخش سوم ۳٫۴۷ مگابایت
 بخش چهارم ۳٫۴۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 علوم و فنون ادبی ۳ ۱۱٫۰۴ مگابایت


نگارش ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۲
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۱۵)

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 نگارش۳ ۴٫۹۷ مگابایت


ریاضیات گسسته

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۵
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۴۴٫۳۸ کیلوبایت
 بخش اول ۷۰۱٫۹۹ کیلوبایت
 بخش دوم ۷۸۷٫۰۴ کیلوبایت
 بخش سوم ۱٫۵۳ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۷۱ مگابایت
 بخش پنجم ۸۰۱٫۷۱ کیلوبایت
 بخش ششم ۹٫۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 ریاضیات گسسته ۱۲٫۰۷ مگابایت


حسابان ۲

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۴
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۶۷٫۱۴ کیلوبایت
 بخش اول ۱٫۲۹ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۱۲ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۰۱ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۲۸ مگابایت
 بخش پنجم ۸۷۳٫۰۷ کیلوبایت
 بخش ششم ۸۹۵٫۴۲ کیلوبایت
 بخش هفتم ۷۹۲٫۱۶ کیلوبایت
 بخش هشتم ۱٫۵۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 حسابان ۲ ۵ مگابایت


هندسه ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۳
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول ۶۶۹٫۴۷ کیلوبایت
 بخش دوم ۱٫۲۳ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۳ مگابایت
 بخش چهارم ۱٫۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 هندسه ۳ ۲٫۷۶ مگابایت


کتاب کار زبان خارجی۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۳۱
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 زبان خارجی۳ ۷٫۹۸ مگابایت


زبان خارجی۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۳۰
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 کتاب کار زبان خارجی۳ ۱٫۹۲ مگابایت


عربی، زبان قرآن ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۶
(رشته ریاضی و علوم تجربی)
 

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۸۳۴٫۰۱ کیلوبایت
 بخش اول ۷۲۰٫۳۱ کیلوبایت
 بخش دوم ۳٫۷۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 عربی، زبان قرآن ۳ ۳٫۹۲ مگابایت


ریاضی و آمار ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۲
(رشته علوم انسانی و رشته معارف)
 

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۲۱٫۶۹ کیلوبایت
 بخش اول ۹۵۵٫۳۳ کیلوبایت
 بخش دوم ۱٫۷۴ مگابایت
 بخش سوم ۹۶۶٫۹۱ کیلوبایت
 بخش چهارم ۱٫۶۵ مگابایت
 بخش پنجم ۱٫۲۳ مگابایت
 بخش ششم ۱٫۲۸ مگابایت
 بخش هفتم ۷۲۳٫۸۵ کیلوبایت
 بخش هشتم ۹۸۸٫۱۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 ریاضی و آمار ۳ ۵٫۷ مگابایت


عربی، زبان قرآن ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۷
(رشته علوم انسانی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۸۴۷٫۰۳ کیلوبایت
 بخش اول ۷۳۶٫۴ کیلوبایت
 بخش دوم ۴٫۳۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 عربی، زبان قرآن ۳ ۴٫۵۹ مگابایت


تحلیل فرهنگی

کد کتاب: ۱۱۲۲۲۳
(رشته علوم انسانی)

(۹۷/۰۵/۰۳)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول ۱٫۶۴ مگابایت
 بخش دوم ۱٫۶۷ مگابایت
 بخش سوم ۱٫۷۶ مگابایت
 بخش چهارم ۲٫۰۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 تحلیل فرهنگی ۴٫۹۷ مگابایت


فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)

کد کتاب: ۱۱۲۲۲۶
(رشته انسانی و رشته معارف)
 

(۹۷/۰۴/۲۵)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۳۶٫۵۷ کیلوبایت
 بخش اول ۸۳۷٫۳۳ کیلوبایت
 بخش دوم ۶۴۳٫۱۸ کیلوبایت
 بخش سوم ۷۲۹٫۷۳ کیلوبایت
 بخش چهارم ۸۲۸٫۶۸ کیلوبایت
 بخش پنجم ۶۳۹٫۵۸ کیلوبایت
 بخش ششم ۶۵۱٫۶۳ کیلوبایت
 بخش هفتم ۵۹۷٫۳۷ کیلوبایت
 بخش هشتم ۷۰۹٫۴۲ کیلوبایت
 بخش نهم ۵۸۷٫۹۴ کیلوبایت
 بخش دهم ۶۲۴٫۷۱ کیلوبایت
 بخش یازدهم ۶۳۴٫۲۲ کیلوبایت
 بخش دوازدهم ۶۷۶٫۴۸ کیلوبایت
 بخش سیزدهم ۷۷۳٫۷۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 فلسفه ۲٫۶۸ مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۳)ویژه اقلیت دینی

کد کتاب : ۱۱۲۲۲۸

( کلیه رشته ها )

   

(۹۷/۰۴/۲۵)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه ۶۳۸٫۸۶ کیلوبایت
 بخش اول ۲۲۶٫۷۸ کیلوبایت
 بخش دوم ۲۷۸٫۴۷ کیلوبایت
 بخش سوم ۲۲۵٫۴۷ کیلوبایت
 بخش چهارم ۲۱۳٫۳۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۳)ویژه اقلیت دینی ۷۷۱٫۰۲ کیلوبایت
  • مابقی کتاب ها پس از انتشار از همین پست بروز میگردد
  • کتاب ها دارای نسخه نهایی و کامل می باشند

منبع: talif.sch.ir

نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

برچسب‌ها

جزوه دوازدهم جواب فارسی دهم pdf حل المسائل فارسی دهم حل تمرین فارسی دهم حل قملره های فارسی دهم حل گارگاه متن پژوهی فارسی دوازدهم دانلود رايگان و مستقيم فیلم دوبله فارسی Rings 2017 دانلود رایگان فیلم دانلود رایگان گام به گام دهم دانلود رایگان گام به گام فارسی دهم دانلود فيلم دانلود فیلم دانلود فیلم 2017 دانلود فیلم 2018 دانلود فیلم آمریکایی دانلود فیلم اکشن دانلود فیلم ترسناک دانلود فیلم جدید دانلود فیلم درام دانلود فیلم های 2018 دانلود فیلم کمدی دانلود قشنگ ترین فیلم 2018 دانلود گام به گام درام دوازدهم زیرک عاشقانه معنی شعر فارسی دهم معنی شعر فارسی دوازدهم نمونه سوال نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم نمونه سوال دهم نمونه سوال دوازدهم نمونه سوال یازدهم پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی دهم پایه دوازدهم گام به گام گام به گام دهم گام به گام دهم انسانی گام به گام دهم تجربی گام به گام دهم ریاضی گام به گام دوازدهم گام به گام فارسی دهم گام به گام فارسی دوازدهم گام به گام یازدهم